Många företag har den senaste tiden tvingats gå i konkurs på grund av kraftiga marknadsfluktuationer. Vi ska inte på något sätt påstå att ett solitt affärssystem hade kunnat rädda dessa företag. Men i en dynamisk värld där marknadspåverkande händelser inträffar oftare än tidigare vill vi dela med oss av några av våra bästa tips för att stålsätta sig ekonomiskt mot volatiliteten.

 

Allt börjar med förkalkyler

 

Du kommer knappast att bli förvånad över att hitta kalkyler i den här artikeln. Du använder dem nog också på en stabil marknad. Men innan vi dyker in i mer avancerade strategier är det viktigt att förstå vikten av en solid grund för lönsamhetshantering.

 

Förkalkyler, eller kostnadskalkyler, ger företag en tydlig bild av de kostnader som är förknippade med tillverkning, distribution och försäljning av produkter eller tjänster. Det är grundläggande för att fastställa priser, förutsäga lönsamhet och hantera företagets kostnadseffektivitet och omfattar ofta faktorer som materialkostnader, arbetskostnader, indirekta kostnader (overhead), förväntat försäljningspris och förväntad försäljningsvolym.

 

Även om förkalkyler ger värdefulla insikter ger de ingen absolut garanti mot marknadsfluktuationer. Men de utgör en plattform för bättre beslutsprocesser när det råder osäkerhet. Därför är de en utmärkt utgångspunkt för vidare riskbedömning mot marknaden.

 

What if?

 

Om förkalkylerna alltid hade stämt in skulle du inte behöva läsa den här artikeln. Tyvärr lever vi inte i en idealisk värld där allt går enligt planerna. Och eftersom marknaden fluktuerar behöver kalkylerna uppdateras. Vi kallar detta för omvärdering av värdehantering.

 

För värderingshantering spelar en nyckelroll för att säkerställa lönsamhet på volatila marknader. En effektiv värdehanteringsstrategi innebär att ständigt omvärdera värdet på ett företags produkter eller tjänster baserat på förändringar på marknaden. Det kan omfatta justeringar av prisstrukturer, produktportfölj och marknadspositionering.

 

Vi vet också att inte ens den mest avancerade värdehanteringsstrategi kan förutsäga alla marknadsfluktuationer. Men genom att använda ett ERP-system som ger en data och olika analyser i realtid kan företag anpassa sig snabbare när förändringar inträffar.

 

Priset du betalade i fjol

 

Det är svårt att förutspå framtida pris- och valutautveckling. Historiska data kan dock ge en bra indikation på hur olika förändringar påverkar lönsamheten. Men även om historiska data ger värdefull information måste vi komma ihåg att de inte kan förutsäga framtiden med absolut säkerhet. Det finns dock några åtgärder du kan vidta.

 

En tydlig strategi för prisjusteringar är viktig vid exempelvis ökade material- och produktionskostnader eller vikande efterfrågan. Denna strategi bör vara flexibel och anpassas till marknadsförhållandena. Generellt sett handlar det om att justera prisstrukturerna. Genom att vara proaktiv vad gäller prisstrategin kan företaget skydda lönsamheten när marknadsförhållandena förändras.

 

Industriföretag verkar ofta internationellt och är därför föremål för valutafluktuationer som kan ha en betydande inverkan på kostnader och intäkter. Därför är hanteringen av valutarisken en viktig del i att säkra lönsamheten. Genom att använda finansiella instrument som valutaterminer eller optioner kan du bättre rusta dig mot negativa växelkursrörelser och därmed säkerställa större förutsägbarhet.

 

A-B-C, easy as 1-2-3?

 

En annan strategi som kan hjälpa industriföretag att säkerställa lönsamhet på volatila marknader är ABC-analyser. Det är en metod för att kategorisera produkter eller kunder baserat på deras relativa betydelse för företagets resultat. Analysen delar vanligtvis in elementen i tre kategorier: A, B och C.

Kategori A omfattar de mest lönsamma produkterna eller kunderna som står för merparten av intäkterna. Kategori B omfattar delar av måttlig betydelse för lönsamheten. Kategori C omfattar element med mindre betydelse för lönsamheten, men som ändå kan vara nödvändiga för att upprätthålla en sammanhållen verksamhet.

Även om ABC-analyser kan hjälpa till att optimera resursallokeringen är inte heller de någon absolut garanti för lönsamhet. De utgör dock ett användbart ramverk för att prioritera resurser där de behövs mest och snabbt anpassa sig till förändrade marknadsbehov.

 

Möt framtiden med ERP

 

Marknadsfluktuationer är en naturlig del av affärsverksamheten, och ingen strategi kan eliminera alla risker. Men rätt användning av tekniska verktyg, dataanalys och ett strategiskt tillvägagångssätt ger bättre förutsättningar för att lyckas i en ständigt föränderlig värld.

 

Att implementera ett ERP-system är inte någon ”quick fix” för att möta morgondagens volatila marknader. Det finns inget facit. Men ett ERP-system är förmodligen den åtgärd som ger dig bäst förutsättning för att lyckas.

 

Utöver ovanstående åtgärder kan vi nämna diversifiering av leverantörer, effektiv lagerhantering och optimering av logistik som områden där du kan använda ERP för att möta morgondagens utmaningar.

 

Vi hejar på svensk industri, för deras framgång är vår framgång.

 

Måste ERP vara dyrt, tidskrävande och komplicerat?

 

En vanlig uppfattning i många företag är att ERP-projekt är långa, dyra och komplexa.

 

Med Cepheo Axelerator behöver det inte längre vara så.

 

Läs mer om Cepheo Axelerator här.

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com