Av Jens Albom, Nordic Industry Lead, Utility

 

 

Med ett ständigt ökande tryck på att minska utsläppen av växthusgaser och använda förnybara energikällor blir hållbarhet en avgörande faktor för sektorns överlevnad och tillväxt. Men varför, var och hur gör du hållbara förändringar i din organisation?

 

Hållbarhet handlar trots allt inte bara om att tillgodose konsumenternas efterfrågan på renare energi. Det handlar också om att säkerställa långsiktig lönsamhet och stabilitet i en bransch som genomgår tekniska och politiska förändringar.

 

Nackdelen med att inte röra sig i en hållbar riktning går långt utöver ideologiska principer. Det handlar helt enkelt om att hänga med i tiden innan tiden springer ifrån en.

 

”It’s the right thing to do”

 

Vad är egentligen hållbarhet? I ett ordmoln baserat på slumpmässiga intervjuer är det troligt att ”klimat” och ”miljö” förekommer ofta, men hållbarhet i ordets rätta bemärkelse betyder faktiskt ”förmågan att hålla över tid”. Något som inte handlar om datum. Att det kan reproduceras. Och i ett globalt perspektiv är klimat och miljö en bra indikator på om något är hållbart eller inte.

 

Vi trampar knappast någon på tårna genom att hävda att energisektorn historiskt har bidragit till en hel del utsläpp, ogynnsamma ingrepp i flora och fauna samt andra störningar av klimatet och den naturliga balansen. Forskning och klimatförändringar har visat oss att detta inte är hållbart, och branschen själv är den första att erkänna det.

 

Lyckligtvis är branschen själv förmodligen även den som är mest engagerad i att lösa problemet genom att omvandla energiproduktionen från fossil till fossilfri – och det snabbt. Utvinning av fossila bränslen, som orsakar global uppvärmning, luft- och vattenföroreningar och förstörelse av livsmiljöer, fasas nu successivt ut, och energiproduktion från förnybara källor som solkraft, vindkraft, vattenkraft och till och med kärnkraft är på väg in.

 

Det bidrar till att minska miljöpåverkan på både kort och lång sikt och är en viktig åtgärd för klimatet, miljön och efterfrågan. Det är helt enkelt hållbart. Men enbart goda avsikter gör en inte hållbar. Först behöver man innovation.

 

Tekniken påskyndar den gröna omställningen

 

Att utvinna förnybar energi är ingen lätt uppgift. Våra naturresurser kännetecknas ofta av att de är svårtillgängliga, mäktiga och riskfyllda att bearbeta. Det krävs modern och robust teknik enbart för att skapa energi.

 

Med tekniken och infrastrukturen på plats för att utvinna energin kommer den stora frågan: Hur kan man effektivisera och optimera livscykeln från produktion till distribution och förbrukning? Även här är svaret teknik.

 

Sensorer och IoT-enheter kan övervaka produktion och förbrukning i realtid och identifiera områden där det är möjligt att minska eller optimera processerna. Det kan leda till betydande energibesparingar och minska behovet av att bygga nya kraftverk. Effektivitetsförbättringar bidrar också till att minska påverkan på miljön genom att minimera behovet av utvinning av råmaterial och minska avfallet.

 

Energilagringsteknik, särskilt batterier, blir också allt viktigare för att integrera förnybar energi i våra energisystem. Sol- och vindkraft är beroende av väderförhållanden, och energilagring gör att vi kan lagra överskottsenergi när produktionen är hög och använda den när den behövs. Batterier blir allt billigare och effektivare, vilket gör det möjligt att skala upp användningen av förnybar energi.

 

En annan viktig aspekt av teknikens roll för hållbar energi är användningen av artificiell intelligens (AI) för att optimera energisystem. Du kan läsa mer om i den andra artikeln i denna serie.

 

Hållbar energi är lönsam energi

 

Det bör nu stå klart att ett hållbart fokus för energisektorn är både nödvändigt och möjligt. Pricken över i:et är att det faktiskt också är lönsamt.

 

I framtiden kommer det att ställas allt högre hållbarhetskrav på energisektorn till följd av ökad miljömedvetenhet och regleringar. Parisavtalet (2030), Green Deal (2050) och ett antal andra initiativ tvingar industrin att anta grönare lösningar. Bra för miljön, men även bra för slutresultatet.

 

Hållbarhetsåtgärder är både subventionerade och belönas av myndigheterna, som vill påskynda utvecklingen. Dessutom blir hållbarhet allt viktigare för att locka till sig investeringar. Seriösa investerare letar nu i allt högre grad efter företag som inte bara levererar kortsiktig avkastning utan också tar ansvar för sin miljömässiga och sociala påverkan.

 

Företag som inte kan uppvisa hållbara affärsmetoder riskerar därför att förlora tillgången till kapital och marginaliseras på marknaden.

 

De företag som vågar investera tidigt i hållbara tekniker och metoder kommer inte bara att kunna uppfylla dessa framtida krav utan också sätta standarden för resten av branschen. Kostnaderna kan vara höga på kort sikt, men du kommer att vara väl positionerad när efterfrågan på förnybar energi ökar och reglerna skärps.

 

Sällan har uttrycket ”bli inte en dinosaurie” varit mer träffande.

 

Denna artikel är den fjärde och ​för närvarande sista i serien om framtidens energiteknik. Läs de tidigare artiklarna här:

 

Artikel 1 - Framtidens energiteknik: Tåget går

 

Artikel 2 - Framtidens energiteknik: Artificiell intelligens

 

Artikel 3 - Framtidens energiteknik: Är du säker?

Vill du veta mer?

 

Kontakta vår försäljningsdirektör Patrick Bubicic för en dialog om digitaliseringen av ditt företag.

Telefon: +46 730 78 78 70

 

Mail: pbubicic@cepheo.com